Elektrozawory do nawadniania

Zawory elektromagnetyczne do nawadniania

Do czego służy elektrozawór?

Elektrozawór przeznaczony jest do sterowania przepływem czystej, chłodnej wody przy nawadnianiu roślin ogrodniczych i rolniczych, w tym systemu zraszaczy wynurzalnych czy mikronawadniania. Urządzenie charakteryzuje się relatywnie niskimi oporami przepływu oraz prostą obsługą i konserwacją. Do sterowania elektrozaworami służą odpowiednie sterowniki elektroniczne o napięciu wyjściowym 24V AC.

UWAGA: Elektrozawór nie jest przeznaczony do stosowania przy transporcie i dystrybucji wody pitnej, ciepłownictwie ani w instalacjach budowlanych i melioracyjnych. Elektrozawór nie może być użytkowany bez wody w instalacji! Niezbędne jest użycie filtra zabezpieczającego (powyżej 75 mesh) na przewodzie doprowadzającym, gdyż piasek i inne zanieczyszczenia mogą spowodować trwałe zniszczenie membrany zaworu! 

 

Jak zbudowany jest elektrozawór?

Elektrozawór składa się z dwóch funkcjonalnych części:

 • elektromagnesu (solenoidu, cewki) wyposażonego w ruchomy rdzeń,
 • korpusu zaworu wyposażonego w membranę, przyłącza wejściowe i wyjściowe, mechanizm regulujący natężenie przepływu oraz mechanizm zmiany trybu pracy.

Rdzeń elektromagnesu steruje pracą zaworu na zasadzie otwierania i zamykania przypływu wody między wyjściem wody a komorą zaworu. Na skutek przyłożonego napięcia elektromagnes otwiera przepływ wody w niewielkim kanale różnicowym, co powoduje spadek różnicy ciśnień między dolną i górną częścią membrany a tym samym otwarcie membrany pod wpływem działania siły statycznej sprężyny rozpierającej. Otwarcie zaworu 24VAC następuje po przyłożeniu napięcia zmiennego 24V do cewki elektromagnesu, pochodzącego z zewnętrznego sterownika i trwa do czasu jego wyłączenia.

UWAGA! Elektrozawór jest zamknięty jeśli cewka nie jest pod napięciem a dźwignia trybu pracy ustawiona jest w pozycji AUTO (pionowo).

Jak zamontować elektozawór? Gdzie umieścić elektrozawór?

Standardowo elektrozawory umieszcza się w plastikowych skrzynkach zaworowych ze zdejmowaną pokrywą. Przed montażem przepłukać instalację do momentu, gdy z rurociągu popłynie czysta woda. Przed elektrozaworem zainstalować filtr. Na czas montażu zamknąć zawór główny wody.

Elektrozawór należy zamontować do źródła wody w taki sposób, aby przepływ wody odbywał się zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałką na górnej obudowie zaworu w pobliżu wejścia wody. Elektromagnes umiejscowiony jest w elektrozaworze po stronie wyjścia wody. Odwrotne przyłączenie elektrozaworu uniemożliwi jego pracę! Zawór działa wyłącznie jednokierunkowo, na wejściu zaworu musi występować zawsze większe ciśnienie!

Elektrozawór powinien być zamontowany poziomo, z elektromagnesem zwróconym ku górze. Przed montażem elektrozaworu zalecamy ostrożne wykręcenie elektromagnesu z korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i upewnienie się, czy uszczelka elektromagnesu (oring) jest prawidłowo osadzona, nie wykazuje pęknięć i zniekształceń, sprężynka osadzona w wewnętrznej części rdzenia nie uległa zagubieniu, a rdzeń włożony jest prawidłową stroną - gumowa uszczelka oporowa znajdująca się na zakończeniu rdzenia musi być skierowane w stronę korpusu zaworu (do dołu). Rdzeń musi swobodnie poruszać się wewnątrz komory elektromagnesu.

Przykład. Kolejność montażu elementów podłączeniowych w skrzynce prostokątnej.

 • Wkręcić przyłącza rury do wyjścia elektrozaworów używając niewielkiej ilości cienkiej taśmy teflonowej (0,075-0,1mm). Nie używać podczas montażu smaru lub cementu hydraulicznego!
 • Przyłączyć elektrozawory do przyłącza wejściowego za pomocą nypli i przyłączy z półśrubunkami (trójniki swivel, kolanko swivel). Ten sposób połączenia ułatwia właściwe ustawienie zaworu i umożliwia jego łatwy demontaż np. na zimę. Upewnić się że z przyłączy usunięto zaślepki zabezpieczające! Do uszczelnienia połączeń gwintowanych nie wyposażonych w uszczelki czołowe proszę użyć taśmy teflonowej! Nie stosować taśmy teflonowej przy połączeniu gwintowym przyłączy z nakrętką obrotową gdyż może to spowodować uszkodzenie nakrętki.
 • Po zmontowaniu przewodów dopasować skrzynkę na zawór: ostrożnie nałożyć ją od góry na elektrozawory, oznaczyć w bokach skrzynki miejsce na przewody a następnie wyciąć je za pomocą piłki do metalu lub wyrzynarki elektrycznej.
 • Nałożyć i wypoziomować skrzynkę, zbędne przestrzenie w wycięciach obłożyć z zewnątrz fragmentami plastikowych lub ceramicznych płytek aby do środka skrzynki nie dostawała się ziemia.
 • Z dna puszki należy wybrać ziemię i na jej miejsce wsypać żwir (około 10cm), co poprawi drenaż i zapobiegnie wrastaniu korzeni. Zanim włączymy przepływ wody zalecamy ustawić dźwignię trybu pracy w pozycji: AUTO (dźwignia w pozycji pionowej, równolegle do elektromagnesu).

UWAGA! Proszę zachować ostrożność przy montażu skrzynki aby nie uderzyć w elektromagnes i nie spowodować jego trwałego uszkodzenia. Proszę nie umieszczać sterownika elektronicznego bezpośrednio w skrzynce zaworowej ze względu na ryzyko zawilgocenia jego części elektronicznej. Sterowniki zalecamy instalować w pomieszczeniu i łączyć kablami z elektrozaworami znajdującymi się w skrzynkach zaworowych na terenie ogrodu.

Jak wykonać połączenie elektryczne elektrozaworu?

Przed instalacją podłączyć dokonać sprawdzenia elektrozaworu przez podłączenie do prądu 24V AC. Elektrozawór należy połączyć przewodami elektrycznymi z odpowiednim sterownikiem 24V. Zabrania się podłączenia urządzenia bezpośrednio do sieci 230V!

Rekomenduje się użycie miedzianego sygnałowego kabla wielożyłowego do układania w gruncie, typu lity drut. Użycie splecionej linki może w niektórych przypadkach spowodować jej korozję przy kontakcie ze zbierającą się wodą i dlatego nie jest zalecane.

W przypadku montażu zespołu elektrozaworów obok siebie, przewód wspólny (C- common) idący do sterownika połączyć z jednym z przewodów wychodzących z każdego z elektromagnesu. Drugi przewód z każdego elektromagnesu doprowadzić do kolejnego zacisku sterownika (sekcja 1, 2, 3 itd.) Przy obliczaniu ilości niezbędnych przewodów posłużyć się wzorem: ilość przewodów = ilość elektrozaworów + 1, np. do podłączenia 4 elektrozaworów potrzeba 5 przewodów. Połączenie przewodów wykonać przez zlutowanie i zaizolowanie lub użyć specjalnego łącznika wodoszczelnego.

Kabel zakopać na odpowiedniej głębokości, zgodnie z lokalnymi przepisami dla kabli sygnałowych. Rekomenduje się głębokość min. 0,5m.

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie przewodów i zabezpieczenie ich połączeń elektrycznych przed korozją. Zalecamy, aby przed podłączeniem przewodów do sterownika sprawdzić, czy nie występuje zwarcie w przewodach.

Jak uruchomić elektrozawór?

Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się ręczne otwarcie zaworu poprzez obrót dźwigni. Wyciek wody spod uszczelnień przy pierwszym użyciu jest zjawiskiem normalnym i powinien ustać po kilku sekundach pracy. Ręczne włączenie przepływ wody: przekręcić dźwignię ręcznego otwierania o ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara w pozycję poziomej. W celu ustawienia trybu pracy automatycznej: ustawić dźwignię w pozycji pionowej.

Niewielkie nagrzewanie się elektrozaworu podczas pracy nie świadczy o jego uszkodzeniu.

Konserwacja elektrozaworu i zabezpieczenie przed mrozem

Zaleca się umieszczenie w skrzynce zaworowej lub bezpośrednio u źródła wody, za głównym zaworem odcinającym wyjście pod sprężarkę powietrza. Przed wystąpieniem pierwszych przymrozków należy przeprowadzić odpowietrzanie systemu kolejno otwierając ręcznie lub za pomocą sterownika kolejne sekcji i przedmuchując rurociągi i zawory sekcja po sekcji. Nieprawidłowo odwodniony elektrozawór to najczęstsza przyczyna awarii systemu.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeśli elektrozawór nie działa poprawnie należy upewnić się czy:

 • prawidłowo podłączono przepływ wody- zgodnie z kierunkiem strzałki na obudowie
 • elektrozawór zainstalowano w pozycji poziomej z elektromagnesem skierowanym ku górze
 • do sterownia używa się źródła prądu o odpowiednim napięciu a kable i sterownik nie są uszkodzone oraz nie występuje zwarcie w instalacji
 • elektromagnes nie jest uszkodzony elektrycznie- w celu testu podłączyć elektromagnes bezpośrednio do transformatora o napięciu wyjściowym 24V AC i obserwować czy zawór pracuje poprawnie.
 • ruchomy rdzeń elektromagnesu nie uległ zablokowaniu – wykręcić elektromagnes z korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a następnie wyjąć i oczyścić rdzeń, zwracając uwagę aby nie zagubić sprężyny dociskowej oraz oringu uszczelniającego.
 • po długim okresie nie używania (np. po zimie) i w niskich temperaturach membrana zaworu może czasowo się odkształcić. Do poprawnej pracy należy kilkukrotnie ręczne otworzyć i zamknąć elektrozawór.

Jeśli zawór przepuszcza wodę zalecamy odłączenie zaworu od instalacji, odkręcenie sześciu śrub mocujących pokrywę i oczyszczenie komory, kanału zwrotnego oraz membrany. W przypadku wykrycia uszkodzenia membrany należy ją wymienić na nową. W przypadku uszkodzenia elektromagnesu należy wymienić go na nowy.

UWAGA! Elektrozawór nie może pracować przy wodzie zanieczyszczonej! Instalować wyłącznie w instalacjach wyposażonych w filtr wejściowy. Praca przy wodzie zanieczyszczonej powoduje trwałe odkształcenie membrany zaworu a tym samym nieodwracalne uszkodzenie i nieszczelność zaworu. Powyższa usterka nie podlega procedurze reklamacyjnej.

Elektrozawór Rain

Konektory i kable