Elektrozawory do nawadniania

zawory elektromagnetyczne do nawadniania

Do czego służy elektrozawór?

Elektrozawór przeznaczony jest do sterowania przepływem czystej, chłodnej wody przy nawadnianiu roślin ogrodniczych i rolniczych, w tym systemu zraszaczy wynurzalnych czy mikronawadniania. Urządzenie charakteryzuje się relatywnie niskimi oporami przepływu oraz prostą obsługą i konserwacją. Do sterowania elektrozaworami służą odpowiednie sterowniki elektroniczne o napięciu wyjściowym 24V AC. 

UWAGA: Elektrozawór nie jest przeznaczony do stosowania przy transporcie i dystrybucji wody pitnej, ciepłownictwie ani w instalacjach budowlanych i melioracyjnych. Elektrozawór nie może być użytkowany bez wody w instalacji! Niezbędne jest użycie filtra zabezpieczającego (powyżej 75 mesh) na przewodzie doprowadzającym, gdyż piasek i inne zanieczyszczenia mogą spowodować trwałe zniszczenie membrany zaworu!

Jak zbudowany jest elektrozawór?

Elektrozawór składa się z dwóch funkcjonalnych części:

 • elektromagnesu (solenoidu, cewki) wyposażonego w ruchomy rdzeń,
 • korpusu zaworu wyposażonego w membranę, przyłącza wejściowe i wyjściowe, mechanizm regulujący natężenie przepływu oraz mechanizm zmiany trybu pracy.

Rdzeń elektromagnesu steruje pracą zaworu na zasadzie otwierania i zamykania przypływu wody między wyjściem wody a komorą zaworu. Na skutek przyłożonego napięcia elektromagnes otwiera przepływ wody w niewielkim kanale różnicowym, co powoduje spadek różnicy ciśnień między dolną i górną częścią membrany a tym samym otwarcie membrany pod wpływem działania siły statycznej sprężyny rozpierającej. Otwarcie zaworu 24VAC następuje po przyłożeniu napięcia zmiennego 24V do cewki elektromagnesu, pochodzącego z zewnętrznego sterownika i trwa do czasu jego wyłączenia.

UWAGA! Elektrozawór jest zamknięty jeśli cewka nie jest pod napięciem a dźwignia trybu pracy ustawiona jest w pozycji AUTO (pionowo).

Jak zamontować elektozawór? Gdzie umieścić elektrozawór?

Standardowo elektrozawory umieszcza się w plastikowych skrzynkach zaworowych ze zdejmowaną pokrywą. Przed montażem przepłukać instalację do momentu, gdy z rurociągu popłynie czysta woda. Przed elektrozaworem zainstalować filtr. Na czas montażu zamknąć zawór główny wody.

Elektrozawór należy zamontować do źródła wody w taki sposób, aby przepływ wody odbywał się zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałką na górnej obudowie zaworu w pobliżu wejścia wody. Elektromagnes umiejscowiony jest w elektrozaworze po stronie wyjścia wody. Odwrotne przyłączenie elektrozaworu uniemożliwi jego pracę! Zawór działa wyłącznie jednokierunkowo, na wejściu zaworu musi występować zawsze większe ciśnienie!

Elektrozawór powinien być zamontowany poziomo, z elektromagnesem zwróconym ku górze. Przed montażem elektrozaworu zalecamy ostrożne wykręcenie elektromagnesu z korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i upewnienie się, czy uszczelka elektromagnesu (oring) jest prawidłowo osadzona, nie wykazuje pęknięć i zniekształceń, sprężynka osadzona w wewnętrznej części rdzenia nie uległa zagubieniu, a rdzeń włożony jest prawidłową stroną - gumowa uszczelka oporowa znajdująca się na zakończeniu rdzenia musi być skierowane w stronę korpusu zaworu (do dołu). Rdzeń musi swobodnie poruszać się wewnątrz komory elektromagnesu.

Przykład. Kolejność montażu elementów podłączeniowych w skrzynce prostokątnej.

 • Wkręcić przyłącza rury do wyjścia elektrozaworów używając niewielkiej ilości cienkiej taśmy teflonowej (0,075-0,1mm). Nie używać podczas montażu smaru lub cementu hydraulicznego!
 • Przyłączyć elektrozawory do przyłącza wejściowego za pomocą nypli i przyłączy z półśrubunkami (trójniki swivel, kolanko swivel). Ten sposób połączenia ułatwia właściwe ustawienie zaworu i umożliwia jego łatwy demontaż np. na zimę. Upewnić się że z przyłączy usunięto zaślepki zabezpieczające! Do uszczelnienia połączeń gwintowanych nie wyposażonych w uszczelki czołowe proszę użyć taśmy teflonowej! Nie stosować taśmy teflonowej przy połączeniu gwintowym przyłączy z nakrętką obrotową gdyż może to spowodować uszkodzenie nakrętki.
 • Po zmontowaniu przewodów dopasować skrzynkę na zawór: ostrożnie nałożyć ją od góry na elektrozawory, oznaczyć w bokach skrzynki miejsce na przewody a następnie wyciąć je za pomocą piłki do metalu lub wyrzynarki elektrycznej.
 • Nałożyć i wypoziomować skrzynkę, zbędne przestrzenie w wycięciach obłożyć z zewnątrz fragmentami plastikowych lub ceramicznych płytek aby do środka skrzynki nie dostawała się ziemia.
 • Z dna puszki należy wybrać ziemię i na jej miejsce wsypać żwir (około 10cm), co poprawi drenaż i zapobiegnie wrastaniu korzeni. Zanim włączymy przepływ wody zalecamy ustawić dźwignię trybu pracy w pozycji: AUTO (dźwignia w pozycji pionowej, równolegle do elektromagnesu).

UWAGA! Proszę zachować ostrożność przy montażu skrzynki aby nie uderzyć w elektromagnes i nie spowodować jego trwałego uszkodzenia. Proszę nie umieszczać sterownika elektronicznego bezpośrednio w skrzynce zaworowej ze względu na ryzyko zawilgocenia jego części elektronicznej. Sterowniki zalecamy instalować w pomieszczeniu i łączyć kablami z elektrozaworami znajdującymi się w skrzynkach zaworowych na terenie ogrodu.

Jak wykonać połączenie elektryczne elektrozaworu?

Przed instalacją podłączyć dokonać sprawdzenia elektrozaworu przez podłączenie do prądu 24V AC. Elektrozawór należy połączyć przewodami elektrycznymi z odpowiednim sterownikiem 24V. Zabrania się podłączenia urządzenia bezpośrednio do sieci 230V!

Rekomenduje się użycie miedzianego sygnałowego kabla wielożyłowego do układania w gruncie, typu lity drut. Użycie splecionej linki może w niektórych przypadkach spowodować jej korozję przy kontakcie ze zbierającą się wodą i dlatego nie jest zalecane.

W przypadku montażu zespołu elektrozaworów obok siebie, przewód wspólny (C- common) idący do sterownika połączyć z jednym z przewodów wychodzących z każdego z elektromagnesu. Drugi przewód z każdego elektromagnesu doprowadzić do kolejnego zacisku sterownika (sekcja 1, 2, 3 itd.) Przy obliczaniu ilości niezbędnych przewodów posłużyć się wzorem: ilość przewodów = ilość elektrozaworów + 1, np. do podłączenia 4 elektrozaworów potrzeba 5 przewodów. Połączenie przewodów wykonać przez zlutowanie i zaizolowanie lub użyć specjalnego łącznika wodoszczelnego.

Kabel zakopać na odpowiedniej głębokości, zgodnie z lokalnymi przepisami dla kabli sygnałowych. Rekomenduje się głębokość min. 0,5m.

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie przewodów i zabezpieczenie ich połączeń elektrycznych przed korozją. Zalecamy, aby przed podłączeniem przewodów do sterownika sprawdzić, czy nie występuje zwarcie w przewodach.

Jak uruchomić elektrozawór?

Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się ręczne otwarcie zaworu poprzez obrót dźwigni. Wyciek wody spod uszczelnień przy pierwszym użyciu jest zjawiskiem normalnym i powinien ustać po kilku sekundach pracy. Ręczne włączenie przepływ wody: przekręcić dźwignię ręcznego otwierania o ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara w pozycję poziomej. W celu ustawienia trybu pracy automatycznej: ustawić dźwignię w pozycji pionowej.

Niewielkie nagrzewanie się elektrozaworu podczas pracy nie świadczy o jego uszkodzeniu.

Konserwacja elektrozaworu i zabezpieczenie przed mrozem

Zaleca się umieszczenie w skrzynce zaworowej lub bezpośrednio u źródła wody, za głównym zaworem odcinającym wyjście pod sprężarkę powietrza. Przed wystąpieniem pierwszych przymrozków należy przeprowadzić odpowietrzanie systemu kolejno otwierając ręcznie lub za pomocą sterownika kolejne sekcji i przedmuchując rurociągi i zawory sekcja po sekcji. Nieprawidłowo odwodniony elektrozawór to najczęstsza przyczyna awarii systemu.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeśli elektrozawór nie działa poprawnie należy upewnić się czy:

 • prawidłowo podłączono przepływ wody- zgodnie z kierunkiem strzałki na obudowie
 • elektrozawór zainstalowano w pozycji poziomej z elektromagnesem skierowanym ku górze
 • do sterownia używa się źródła prądu o odpowiednim napięciu a kable i sterownik nie są uszkodzone oraz nie występuje zwarcie w instalacji
 • elektromagnes nie jest uszkodzony elektrycznie- w celu testu podłączyć elektromagnes bezpośrednio do transformatora o napięciu wyjściowym 24V AC i obserwować czy zawór pracuje poprawnie.
 • ruchomy rdzeń elektromagnesu nie uległ zablokowaniu – wykręcić elektromagnes z korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a następnie wyjąć i oczyścić rdzeń, zwracając uwagę aby nie zagubić sprężyny dociskowej oraz oringu uszczelniającego.
 • po długim okresie nie używania (np. po zimie) i w niskich temperaturach membrana zaworu może czasowo się odkształcić. Do poprawnej pracy należy kilkukrotnie ręczne otworzyć i zamknąć elektrozawór.

Jeśli zawór przepuszcza wodę zalecamy odłączenie zaworu od instalacji, odkręcenie sześciu śrub mocujących pokrywę i oczyszczenie komory, kanału zwrotnego oraz membrany. W przypadku wykrycia uszkodzenia membrany należy ją wymienić na nową. W przypadku uszkodzenia elektromagnesu należy wymienić go na nowy.

UWAGA! Elektrozawór nie może pracować przy wodzie zanieczyszczonej! Instalować wyłącznie w instalacjach wyposażonych w filtr wejściowy. Praca przy wodzie zanieczyszczonej powoduje trwałe odkształcenie membrany zaworu a tym samym nieodwracalne uszkodzenie i nieszczelność zaworu. Powyższa usterka nie podlega procedurze reklamacyjnej.

Elektrozawór Bermad


 

Elektrozawór Bermad serii 200 Elektrozawór Bermad jest jednym z najlepszych i najpewniejszych urządzeń w naszej
Elektrozawór Bermad serii 200 IR-21T G
Elektrozawór Bermad IR-100 3" Wysokoprzepływowy elektrozawór Bermad IR-100 to urządzenie zaprojektowane do pracy przy wysokim
Elektrozawór Bermad IR-100 3" bez regulacji przpływu
Zawór Bermad IR-100-MX 3" Profesjonalny elektrozawór hydrauliczny normalnie zamknięty z dźwignią ręcznego sterowania
Elektrozawór Bermad IR-100-MX 3" Y BP 4AC z regulacją przepływu

Elektrozawór Rain Bird


 

Elektrozawór RainBird 100-HV Elektrozawór Rain Bird jest urządzeniem atrakcyjnym cenowo. Jest przeznaczony dla niewymagających
Elektozawór Rain Bird 100-HV 1"
Elektrozawór Rain Bird 100 DV Elektrozawór 1" DV Rain Bird jest jednym z najbardziej niezawodnych urządzeń na rynku.
Elektrozawór Rain Bird 100 DV 1"
Elektrozawór Rain Bird 100 DV 9V Elektrozawór 1" DV Rain Bird jest jednym z najbardziej niezawodnych urządzeń na rynku.
Elektrozawór Rain Bird 100 DV 1" 9V
Elektrozawór Rain Bird PGA 9V Elektrozawór Rain Bird PGA to zawór dla użytkowników wymagających,
Elektrozawór Rain Bird PGA 9V

Elektrozawór Rain Bird PGA 9V

462.38 PLN
372.84 PLN
Elektrozawór Rain Bird PGA 24V Elektrozawór Rain Bird PGA to zawór dla użytkowników wymagających,
Elektrozawór Rain Bird PGA 24V

Elektrozawór Rain Bird PGA 24V

419.76 PLN
338.47 PLN

Elektrozawór Hunter


 

Elektrozawór Hunter PGV100GB Elektrozawór Hunter PGV to najpopularniejszy zawór 1" firmy Hunter wśród
Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV100GB 1"
Elektrozawór Hunter PGV101GB Elektrozawór Hunter PGV to najpopularniejszy zawór 1" firmy Hunter wśród
Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV101GB 1"
Elektrozawór Hunter PGV101GB 9V Elektrozawór Hunter PGV to najpopularniejszy zawór 1" firmy Hunter wśród
Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV101GB 1" 9V
Elektrozawór Hunter PGV151GB Elektrozawór Hunter PGV to najpopularniejszy zawór 1 1/2" firmy Hunter przystosowany do obsługi
Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV-151B 1 1 / 2"
Elektrozawór Hunter PGV-201B 2" Elektrozawór Hunter PGV to najpopularniejszy zawór 2" firmy Hunter przystosowany do
Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV-201B 2"
Elektrozawór Hunter ICV-151G 1 1/2" Elektrozawór Hunter ICV to zawór dla użytkowników wymagających, posiada
Zawór elektromagnetyczny Hunter ICV-151GB 1 1 / 2"

Elektrozawór Rain


 

Elektrozawór Rain RN 150 24 VAC Elektrozawór Rain RN 150 posiada jednoczęściową membranę zapewniającą niezawodne i szczelne
Elektrozawór Rain RN 150

Elektrozawór Rain RN 150

81.83 PLN
53.19 PLN
Elektrozawór Rain RN 155 PLUS 1" Elektrozawór RN 155 to najpopularniejszy zawór wśród instalatorów. Uniwersalny,
zawór elektromagnetyczny Rain RN 155 PLUS 1"
Elektrozawór Rain RN 160 PLUS Elektrozawór RN 160 to historyczna linia produktów marki Rain. Ich niezawodność, moc
Zawór elektromagnetyczny Rain RN 160 PLUS

Elektrozawór 9V


 

Elektrozawór Rain Bird 100 DV 9V Elektrozawór 1" DV Rain Bird jest jednym z najbardziej niezawodnych urządzeń na rynku.
Elektrozawór Rain Bird 100 DV 1" 9V
Elektrozawór Rain Bird PGA 9V Elektrozawór Rain Bird PGA to zawór dla użytkowników wymagających,
Elektrozawór Rain Bird PGA 9V

Elektrozawór Rain Bird PGA 9V

462.38 PLN
372.84 PLN
Elektrozawór Hunter PGV101GB 9V Elektrozawór Hunter PGV to najpopularniejszy zawór 1" firmy Hunter wśród
Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV101GB 1" 9V
Elektrozawór Galcon 1" 9VDC
Zawór elektromagnetyczny Galcon 1" 9V
Cewka elektromagnetyczna 9VDC do elektrozaworów marki Rain. Skonfiguruj zawory Rain w taki sposób aby pasowały do sterowników
Cewka do elektrozaworów 9VDC Rain
Elektrozawór Bermad serii 200 z cewką Cepex 9V Elektrozawór Bermad jest jednym z najlepszych i najpewniejszych
Elektrozawór Bermad serii 200 IR-21T G z cewką Cepex 9V

Akcesoria do elektrozaworów


 

Trójnik kolektorowy Irritec GW x GW x GZ 1"
Trójnik kolektorowy Irritec GW x GW x GZ 1"
Trójnik kolektorowy Irritec GW x GZ x GZ 
Trójnik kolektorowy Irritec GW x GZ x GZ (wybór gwintu)
Trójnik kolektorowy Irritec GW x GZ x GZ 2"
Trójnik kolektorowy Irritec GW x GZ x GZ 2"
Trójnik kolektorowy Rain Bird GW x GZ x GZ 1"
Trójnik kolektorowy Rain Bird GW x GZ x GZ 1"
Trójnik kolektorowy RainBird MMT-100  GW x GZ x GZ  1"
Trójnik kolektorowy Rain Bird MTT-100 GW x GZ x GZ 1"
Kolano kolektorowe Irritec GW x GZ 1,5"
Kolano kolektorowe Irritec GW x GZ 1,5"

Aktualności

Drugie międzynarodowe spotkanie Rain

2017-10-18
Rain 2nd International Meeting
więcej